Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

תמיכה במחקר: Hebrew University research guides

   English guide

שירותי התמיכה במחקר ברשות הספריות

תעודת זהות לחוקר - ORCiD

מערכת ORCID יוצרת מזהה חד-חד-ערכי לכל חוקר שנרשם אליה, ובכך מאפשרת לקשר באופן אמין בין פרסומים, חוקרים, ומוסדות אקדמיים.

השימוש במערכת ORCID הנו חלק ממהלך כולל של האוניברסיטה העברית, ות"ת, ושאר האוניברסיטאות בארץ ליצירת מערכת שתרכז נתונים על הפעילות האקדמית של החוקרים באוניברסיטאות בארץ. בחודשים אלו האוניברסיטאות בארץ נערכות להטמיע את מערכת PURE, שנועדה לאיסוף פרסומים ומחקרים ממאגרי מידע שונים.

פרסום בגישה פתוחה - Open Access

מאמר שמפורסם בגישה פתוחה הוא מאמר שכל אדם יכול לגשת אליו באופן מלא ללא תשלום דרך האינטרנט.

מו"לים וכתבי עת שונים משתמשים בשיטות שונות לפרסום בגישה פתוחה.

המדריך כולל מידע על הסכמים של האוניברסיטה העברית עם המו"לים לפרסום בגישה פתוחה.

מדדי תוצרת מחקרית

מדריך לכלים המקובלים בעולם המחקרי לניתוח ציטוטים, מדדי כתבי עת וכלים אחרים למדידת תוצרת מחקרית.

המדריך כולל מידע איך לבחור היכן לפרסם והיכן לא לפרסם.

דירוגים בין-לאומיים

מדריך לחברות שמדרגות מוסדות להשכלה גבוהה לפי מדדים שונים. לכל מדד כזה יש מתודולוגיה ונוסחאות משלו.

המדריך כולל מידע לגבי ההשפעה של פרסום בכתבי עת שנחשבים למובילים בתחום מסוים על הדירוג הבין-לאומי של המוסד.

זכויות יוצרים

השימוש בתדפיסים, עיתונות אלקטרונית, ספרים אלקטרוניים ומאגרי מידע, מחייב את המשתמשים לכבד את זכויות היוצרים ואת ההסכמים שנחתמו בין הספריות, האוניברסיטה העברית, מלמ"ד והמו"לים.

נוהל הנגשת חומרי למידה לסטודנטים / האוניברסיטה העברית בירושלים

יצירת קובץ פרסומים להעלאה לאתר חוקר/ת

מדריך להעלאת רשימה של פרסומים לאתר חוקר/ת ב-OpenScholar.

מדעי הרוח הדיגיטליים  (מדריך באנגלית)

מדעי הרוח הדיגיטליים (באנגלית: Digital Humanities) הם שדה מחקר, הוראה ויצירה, המצוי בממשק שבין מחשוב לבין תחומי מדעי הרוח השונים. מטרתם של מדעי הרוח הדיגיטליים היא להרחיב ואף להגדיר מחדש את המחקר המסורתי במדעי הרוח, על ידי שימוש בשיטות ובכלים דיגיטליים.

פטנטים

פטנט הוא זכות משפטית הניתנת על ידי מדינה לבעל המצאה לזמן קצוב (תקופת תוקף פטנט היא בדרך כלל 20 שנה).