Skip to Main Content

סיעוד: ציטוט מקורות/גניבה ספרותית

מדריכים לכתיבת מחקר בסיעוד

מה לצטט

מה לצטט?

רשימה קצרה של סיבות מדוע צריך לצטט:

- כדי להימנע מגניבה ספרותית

- כדי לתת קרדיט למי שמגיע

- כדי לסייע לקוראים שלך עם המחקר שלהם

- כדי לציין שיש תמיכה בטיעון או ברעיון שלך

מה צריך להיות מצוטט?

- ציטוטים, משפטים או ביטויים

- פארפרזות אשר מנוסחות מחדש

- מאמרים או מחקרים שאתה מתייחס אליהם בכתב העת

- עובדות היסטוריות או סטטיסטיות

- גרפים, תמונות או תרשימים

- שימוש בטענה של מחבר אחר

מה לא צריך להיות מצוטט?

- ציטוטים ידועים מאוד

--עובדות הידועות לכל. יכול להיות שיהיה קשה לקבוע ובמקרה של ספק, יש לצטט.

מה לגבי מידע שאני מוצא באינטרנט?

- צריך לצטט אלא אם כן הוא עומד בקריטריונים של עובדה ידועה לכל

גניבה ספרותית

מהי גניבה ספרותית (פלגיאט)? גניבה ספרותית מוגדרת כהתנהגות לא הולמת מבחינה אקדמית, גם אם לא בוצעה בכוונה. 

המקרים הבאים נחשבים לגניבה ספרותית: 

- העתקה של פיסקה (מכל מקור), מבלי להוסיף ציטוט על פי הכללים.

- שימוש בתוצאות מחקר או בשיטות מחקר ללא הרשאה, או ללא מתן קרדיט באמצעות ציטוט על פי הכללים. 

נהלי הוראה ולימודים אוניברסיטאיים

נהלי ההוראה והלימודים נועדו להסדיר את מירב הנושאים המנהליים-אקדמיים המשותפים לכל תלמידי האוניברסיטה בנוגע ללימודיהם לתארים בוגר ומוסמך.

נהלי הוראה ולימודים תשפ"ד