Skip to Main Content

כללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית: Home

הערה כללית

הציטוט האוטומטי במאגרי המידע לא נועד להחליף את הכללים הכתובים, אלא רק לסייע ביצירת הבסיס להערת השוליים.

בכל מקרה של סתירה - האמור בכללים הכתובים הוא המחייב.

ישנה העדפה להפניה לנוסח בדפוס, אך לרוב יש לנו גישה רק באמצעות מאגרי מידע.

כללים לאזכור מקורות משפט עברי