Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

מדריך לזכויות יוצרים: מידע כללי

מדריך קצר לכל הנוגע לזכויות יוצרים

חוק זכויות יוצרים

שימוש נאות במשאבים האלקטרוניים וזכויות יוצרים

השימוש בתדפיסים, עיתונות אלקטרונית, ספרים אלקטרוניים ומאגרי מידע, מחייב את המשתמשים לכבד את זכויות היוצרים ואת ההסכמים שנחתמו בין הספריות, האוניברסיטה העברית, מלמ"ד והמו"לים. 

הורדת טקסט מלא של מקראה, ספר אלקטרוני, חוברת או כתב עת בשלמותם, ו/או הורדה בכמויות מסחריות ובאופן שיטתי של חלקים ממאגרי מידע וכתבי עת, אסורה ומהווה עבירה על חוק זכויות יוצרים (כולל שימוש באמצעים טכנולוגיים דוגמת רובוטים).
הגישה למקורות והשימוש בהם מותרים לאנשי האוניברסיטה העברית : סגל אקדמי, סגל מנהלי וסטודנטים, ומיועדים לשימוש אישי בלבד, לצורכי מחקר או לימוד ולא לשימוש מסחרי.

הפצה או מתן גישה לכל גורם אחר שאינו משתייך לאוניברסיטה אסורה בהחלט.

הפרת כללים אלה עלולה להוביל להגבלת הגישה למקורות לכל האוניברסיטה, ומהווה עילה להעמדה לדין משמעתי ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות האוניברסיטה. 

לקהילת האוניברסיטה ניתנת גישה למשאבים האלקטרוניים של האוניברסיטה ממחשבים שמחוץ לקמפוס.

 

להרחבה ולקישורים נוספים:

הרשאות גישה והסכמי שימוש

הרשאות גישה והסכמי שימוש

ספריות האוניברסיטה העברית רוכשות עבור קהילת המשתמשים מגוון מקורות המידע האלקטרוניים: כתבי עת, מאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים ועוד.

השימוש במקורות מידע אלה מעוגן בחוזים שנחתמים בין רשות הספריות לספקי תוכן שונים, לאחר אישור הלשכה המשפטית.

חברי סגל של האוניברסיטה, סטודנטים לכל התארים ועובדי המוסד יכולים לגשת למקורות מידע אלקטרוניים מכל מחשב או מכשיר נייד, באוניברסיטה או מחוצה לה באמצעות OpenAthens: - נכנסים לקטלוג הספרייה ומזדהים עם ת"ז וסיסמה.

הזדהות בקטלוג

למידע נוסף על OpenAthens, לחצו כאן.

סגל השייך לבתי חולים מסונפים המשתתף בהוראה באוניברסיטה, חוקרים אורחים וכדומה זכאים גם הם לגישה למשאבים אלה.

מבקרים מזדמנים יכולים לקבל גישה חד-פעמית לרוב המשאבים – אנא פנו לדלפקי ההשאלה או היעץ בספריות.

בכל הסכם מוגדר גם השימוש שמותר לעשות בחומרים ובאלו תנאים, לדוגמה להשאלה בין-ספרייתית, היקפי הורדה והדפסה של החומרים.

חשוב מאוד שתכבדו ותקפידו על תנאי השימוש. סיסמאות הכניסה למחשבים הן אישיות ואין להעבירן לאיש. בנוסף, אסור לשלוח לאדם שאינו חלק מקהילת האוניברסיטה העברית חומרים מתוך המשאבים האלקטרוניים שהאוניברסיטה מנוייה עליהם.

בעיות בגישה? פנו לאגף למחשוב, תקשורת ומידע

שאלות על שימוש במשאבים? פנו לדלפקי היעץ בספריות.