Skip to Main Content

זכויות יוצרים: מידע לסטודנטים

מדריך קצר לכל הנוגע לזכויות יוצרים

שימוש הוגן ביצירה

מבחינת היקף השימוש ביצירה, ייכנסו בגדר השימוש ההוגן השימושים הבאים:

1. שימוש בהיקף של כחמישית (עד 20%) מתוך ספר. הבחינה אינה רק כמותית אלא גם איכותית. 

2. שימוש במאמר אחד מתוך גיליון אחד מאותו כתב עת או מתוך ספר קובץ מאמרים.

3. כאשר היצירה אינה ניתנת לחלוקה (כגון תמונה, טבלה, תרשים, שיר), ניתן לעשות שימוש ביצירה בשלמותה.

האמור לעיל אינו מהווה רשימה סגורה של כללים. בכל מקרה של ספק, או צורך בהנגשת חומרים בהיקף החורג מן מהכללים האמורים, ניתן לפנות לדלפק הייעץ בספריות.

בכל שימוש ביצירה או בחלקה (ציטוט, איזכור) יש להקפיד על מתן קרדיט ליוצר היצירה.