Skip to Main Content

מדעי כדור הארץ: מאגרי מידע

Lyell

Lyell Collection

מייצג את אחד האוספים המשולבים הגדולים ביותר של הספרות המדעית של כדור הארץ. הבאת כתבי עת מרכזיים, פרסומים מיוחדים וסדרות בתחום כמו הגיאולוגיה, ההידרולוגיה, פטרולוגיה ועוד

ASFA

ASFA

המאגר הוא מערכת מידע בינלאומית שיתופית הכוללת שירות, מכסה את הספרות העולמית על מדע, טכנולוגיה, ניהול ושימור של מים ימיים, מליחים ומתוקים כיחד

GeoRef

 GeoRef

מאגר מתמקד במדעי הגיאולוגיה וההידרולוגיה ובעיקר בגיאולוגיה של צפון אמריקה משנת 1669 ובחומרים משאר העולם משנת 1933 ועד היום. המאגר כולל פרסומים, מאמרים, ספרים, הרצאות מכנסים, תזות ודו"חות של המכון האמריקאי לגיאולוגיה (American Geological Institute) משנת 1785 ועד היום.

Geobase

 GeoBase 

מאגר עוסק בגיאוגרפיה אנושית ופיסית, גיאולוגיה, אקולוגיה, אוקיינוגרפיה, גאומכניקה הידרולוגיה וקרטוגרפיה. המאגר כולל מאמרים, ספרים, דברי כנסים, סקירת מוצרים ומדריכים משנת 1980 ועד היום.

מאגרי מידע בכדור הארץ