Skip to Main Content

לשון הרע: חומר בעברית

הערות

 מעודכן ל: 21.12.2023

מילות חיפוש ראשוניות

מומלץ לחפש לפי מילות מפתח:

לשון הרע

השמצה

דיבור שטנה

מומלץ לחפש כנושא:

לשון הרע והשמצה

רכילות ולשון הרע

חקיקה

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, ס"ח 464.

ספרים

מאמרים

גיא אלון "העלבה מרשיעה – הרשעה מעליבה: על רשויות התביעה והכרעות בתי המשפט ביחס לעברה של העלבת עובד ציבור" משפט ועסקים כ"ד 365 (2021).

תומר קרמרמן "שומר פיו ולשונו - שומר מצרות נפשו: פיצויים ללא הוכחת נזק בחוק איסור לשון הרע" משפטים 43(2), 899 (2013).

אביעד הכהן "לשון הרע על מת" תחומין 36, 292 (2016).

עמית יריב "לשון הרע בעולם המקוון" 75 שנות עצמאות במשפט: שופטים מספרים על פסקי דין משבעים וחמש שנות שפיטה 848 (דפנה ברק-ארז עורכת 2023).

 

דוח מהמרכז המחקר והמידע של הכנסת

ירון אונגר התמודדות משפטית עם חרמות וביוש (שיימינג) בקרב קטינים ברשתות החברתיות (הכנסת, מרכז מחקר ומידע 2021). 

 

הערות

מעודכן ל: 21.12.2023

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוקסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.  8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)   
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים  9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                                 
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         
4. מאגר תזות במשפטים  11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                           
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)                                             

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 13. הסבר התחברות ל-RUMBA
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)