Skip to Main Content

פטנטים: כללי

אודות רשות הפטנטים הישראלית

 אודות רשות הפטנטים

מתוך אתר משרד המשפטים

התפקיד העיקרי של רשות הפטנטים הוא לאפשר הגנה משפטית על קניין רוחני תעשייתי בישראל, באמצעות רישום פטנטים, מדגמים, סימני מסחר וכינויי מקור. מתן הזכות מותנה בבחינת הבקשה לרישום, בחינה שייעודה להבטיח כי ההגנה הבלעדית שמקנה הרישום תוענק למבקש, בלא לפגוע בזכויות החוקיות של אחרים.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, מוסמך לנהל הליכים משפטיים בענייני ערעורים על החלטות בוחנים, התנגדויות לרישום ובקשות לביטול זכויות. כמו כן, הרשות מספקת מידע והדרכה לקהל בנושא פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, ומידע על אודות תפקידיה ומטרותיה של הרשות.
 
באמצעות מחלקת PCT ברשות הפטנטים מתקבלות בקשות בין-לאומיות לרישום פטנטים, המטופלות לפי אמנת PCT.
נציגי הלשכה משתתפים בישיבות הוועדות העוסקות בענייני חקיקה ונהלים בנושא הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר.
 
מחלקות הרשות:
 
לצידן פועלת המחלקה המשפטית המשותפת לכל הרשות.

 

אודות הקנין הרוחני

מתוך אתר משרד המשפטים:

קניין רוחני הוא שם כולל לסוגי זכויות בנכסים הלא מוחשיים שהינם פרי יצירתו של אדם, כגון יצירות, אמצאות, עיצובים, מוניטין ועוד. ההגנה באמצעות זכויות הקניין הרוחני מתייחסת ליצירה האינטלקטואלית כשלעצמה ולא לאובייקט הפיזי (לדוגמא: לא למכונה אשר יוצרה לפי האמצאה, אלא לאמצאה כשלעצמה, שהיא פרי המאמץ החשיבתי של הממציא ואשר על פיה נבנתה אותה מכונה).

זכויות הקניין הרוחני כוללות בעיקר את הזכויות הבאות:

  • פטנטים – הגנה על אמצאות של מוצרים ותהליכים טכנולוגיים.
  • סימני מסחר – הגנה על מילים, דמויות,סימנים או צלילים (ובמדינות מסוימות גם ריחות) המצביעים על מקור של טובין או של שירותים.
  • מדגמים – הגנה על העיצוב תעשייתי של המוצר (קווי דמות, צורה, דוגמא או קישוט).
  •  זכויות יוצרים – הגנה על יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוסיקליות ואומנותיות.
  • הגנה מסוימת מפני תחרות בלתי הוגנת.
  • כמו כן, קיימות זכויות נוספות, כגון: זכויות מבצעים ומשדרים, זכויות מטפחים, כינויי מקור ועוד.

חלק מזכויות הקניין הרוחני, והן: פטנטים, מדגמים, סימני מסחר וכינויי מקור, טעונות רישום, אשר מתבצע בארץ על ידי רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. בארצות אחרות, דוגמת ארצות הברית, ניתן לרשום זכויות נוספות, כגון זכויות יוצרים. כל בקשה לרישום עוברת בחינה פורמלית ומהותית, שנועדו לבדוק, האם נשוא הבקשה עומד בתנאים ספציפיים הקבועים בחקיקה ובאמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהן.

לבעל הקניין הרוחני ניתנת הזכות לעשות שימוש בלעדי בפרי עמלו, וכן הוא זוכה להגנה חוקית כנגד ניצול או העתקה של אמצאתו או יצירתו על ידי אחרים. מאידך, כלל הציבור זוכה לחשיפה ליצירות חדשות ולמוצרים חדשניים. יתר על כן, רוב זכויות הקניין הרוחני כאמור מוגבלות בזמן, ובבוא העת המידע הופך לנחלת הכלל, וכל אדם רשאי לעשות שימוש בו כרצונו.

מהו פטנט

מתוך ויקיפדיה:

פטנט הוא זכות משפטית הניתנת על ידי מדינה לבעל המצאה לזמן קצוב (תקופת תוקף פטנט היא בדרך כלל, 20 שנה). הזכות המשפטית מאפשרת לבעל פטנט למנוע מאחרים להשתמש בהמצאה. כדי לקבל אישור פטנט על המצאה יש להגיש בקשה לפטנט לרשות המטפלת בכך בכל מדינה. על בקשת הפטנט לפרט את ההמצאה עליה מבוקש הפטנט, באופן שיאפשר לבעל מקצוע ממוצע בתחום אליו הוא שייך להבין כיצד לממשה. כמו כן עליה לכלול תביעות (לפחות אחת) המגדירות במדויק את היקף הבלעדיות הנתבעת על ידי המבקש. כדי לקבל פטנט צריך שההמצאה המוגדרת ב"תביעות" תהיה חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ובעלת התקדמות המצאתית, ובמילים אחרות: חידוש, תועלת וצעד המצאתי. לפטנט ניתנת הגנה במסגרת דיני הקניין הרוחני.