Skip to Main Content

המאמר המדעי: זכויות יוצרים

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים

התקדמות המחקר מתבססת תמיד על מידע קיים. אבל צריך להקפיד על כללים וחוקים שקובעים כיצד מותר להשתמש במידע זה.

אחד החוקים שמגן על זכויותיו של מחבר הוא חוק זכויות היוצרים החדש שנכנס לתוקף בשנת 2008. חוק זה מחליף את החוק הקודם שהיה כמעט בן 100 שנה. מטרת הפרק היא להסביר את המושגים בחוק באופן כללי ולא לתת ייעוץ משפטי. בכל מקרה של ספק יש לפנות לעו"ד המתמחה בתחום.

החוק מגן על זכויותיו של היוצר ב"יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוזיקלית, המקובעת בצורה כלשהי". החוק אוסר על שימוש ביצירה כזו, ללא אישור מבעל הזכויות, לתקופה של 70 שנה אחרי מות המחבר. בעל זכויות היוצרים הינו מי שמוגבר כבעליו ולפיכך הוא יכול להיות מחבר היצירה, יורשיו או המו"ל.

חוק זכויות יוצרים לא חל על רעיון, תהליך ושיטת ביצוע, מושג מתמטי, עובדה או נתון או חדשות היום.
החוק מגן על כל יצירה שהיא מתועדת ומקורית, גם אם הדבר לא מצוין ביצירה עצמה.

 

יש לחוק סייגים שונים כאשר הידוע מכולם הוא שימוש הוגן ((fair use, לפיו מותר להשתמש ביצירה ללא קבלת רשות מהיוצר בתנאי

·         שהשימוש אינו מסחרי או למטרת רווח.

·         שהשימוש תורם לערכים החשובים לחברה, לחינוך ולתרבות.

·         שהשימוש הוא לצורך לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, תמצית או סקירה עיתונאית.

איך כל זה משפיע עלינו? בציטוט פרסומים מחקרייםקיימת חובה לציין את המקור עליו מסתמכת העבודה.

לצד חוק זכויות היוצרים, ישנו נושא נוסף חשוב ומשמעותי, הפלגיאט (Plagiarism) או בעברית 'גינוב'. המהווה עבירה אתית שעשויה אפילו להביא להפסקת לימודים. פלגיאט הוא מעשה של העתקת רעיון או יצירה או חלקים ממנה, ללא אזכור וציון בעל היצירה והצגתה כאילו מעתיק היצירה הוא בעל היצירה.

 

ישנם שני הבדלים עיקריים בין פגיעה בזכויות יוצרים (עבירה פלילית) לבין פלגיאט (עבירה אתית):

1.      חוק זכויות יוצרים מגן על צורת הביטוי של רעיון ולא על הרעיון עצמו, בעוד שבפלגיאט נעשה שימוש לא הגון ברעיון גם אם צורתו השתנתה.

2.      חוק זכויות יוצרים מגן על היצירה עד 70 שנה לאחר מות היוצר. פלגיאט אסור בלי קשר לגיל היצירה.

 

ערן שר מביא כמה דוגמאות קונקרטיות לפלגיאט:

·         הצגת יצירה או קטע של יצירה של יוצר, כיצירה או קטע של יצירה של אחר.

·         שימוש או העתקה של קטעים, מילים, איורים, גרפים או תמונות של אחר ללא סימון מיוחד (לדוגמא גרשיים) או ללא ציון שם מקור.

·         ציון לא מדויק של המקור.

·         העתקת משפט תוך שינוי מילים ללא ציון המקור.

עבירת הפלגיאט גורמת עוול למחבר היצירה, שכן לא ניתן קרדיט ליוצר הרעיון, כל שכן כאשר מדובר בתמלוגים או הפסד כספי אחר. מלבד האספקט האתי והמוסרי בנוגע לציטוט מקורות מידע, הציטוט מאפשר לבדוק את אמינות המחקר ולאתר מידע נוסף באותו נושא או בנושאים משיקים. ציון מקורות הוא מעשה קולגיאלי ואתי וכן חיוני להתקדמות המחקר.

 כפי שראינו חיוני לציין מקורות הן מסיבות משפטיות והן מסיבות אתיות. בנוסף קיימים כללים הקובעים את צורת ההפניה ואלו נמצאים במדריך כללי ציטוט

מתוך:

Snapper, J. W. (1999). On the Web, plagiarism matters more than copyright piracy. Ethics and Information Technology 1 , 127-136.


שר,ע. (2009). איך להימנע מפלגיאט (
Plagiarism)? על הגובה 8: 38-39.