Skip to Main Content

Westlaw encyclopedias and dictionaries: American Jurisprudence 2d

חשיבות שימוש באנציקלופדיה

אנציקלופדיות משפטיות הן מקור משני חשוב כיוון שבהן ניתן למצוא רקע על סוגיות משפטיות מרכזיות, חקיקה ופסיקה והפנייה למקורות נוספים. זהו מקור טוב לפנות אליו בתחילת המחקר.  
האנציקלופדיה American Jurisprudence 2nd שונה מהאנציקלופדיה Corpus Juris Secundum בכך שהיא מתמקדת יותר בחקיקה פדראלית ותקנות; כוללת גם נושאים משפטיים אקטואליים. לכן אנו ממליצים להשתמש בשתיהן.

הסבר על אינציקלופדיה

אנציקלופדיה זו של המשפט האמריקני פורסמה ע"י WEST ולכן אנו ממליצים להיכנס אליה דרך המאגר WESTLAW US כדי לקבל אפשרויות שאינן קיימות ב-LEXIS ADVANCE. 

הזדהות באמצעות OPENATHENSרישום ראשוני באתרWESTLAWמעבר למאגר אמריקניאיך להיכנס לאנציקלופדיהאפשרויות חיפושהבדלים באפשרויות חיפושאיך נראה ערך