Skip to Main Content

Westlaw encyclopedias and dictionaries: Corpus Juris Secundum

חשיבות שימוש באנציקלופדיה

אנציקלופדיות משפטיות הן מקור משני חשוב כיוון שבהן ניתן למצוא רקע על סוגיות משפטיות מרכזיות, חקיקה ופסיקה והפנייה למקורות נוספים. זהו מקור טוב לפנות אליו בתחילת המחקר.  
האנציקלופדיה Corpus Juris Secundum שונה מהאנציקלופדיה American Jurisprudence 2nd בכך שהיא מתמקדת יותר בפסיקה. לכן אנו ממליצים להשתמש בשתיהן. 

הסבר איך להיכנס לאנציקלופדיה

הזדהות באמצעות ת"ז וסיסמה רישום ראשוני במאגראיך לעבור למאגר אמריקניאיך להגיע לאנציקלופדיהאיך לחפשהבדלים בחיפושדוגמה לערך באנציקלופדיההסבר על האנציקלופדיה