Skip to Main Content

תעודות זהות לחוקר: ORCiD ואחרים: Scopus ID

מדריך ליצירת תעודת זהות לחוקר

Scopus ID

ScopusScopus ID – מזהה של מחבר במאגר Scopus. המזהה הזה נוצר באופן אוטומטי ולפעמים נוצרים כמה מזהים לאותו מחבר.
איך בודקים? נכנסים למאגר Scopus, מזדהים ומחפשים תחת authors לפי שם.

אם יש כמה מזהים – יוצרים קשר עם אביטל אורדן, רכזת פרסומים אקדמיים (avitalo@savion.huji.ac.il)