Skip to Main Content

תעודות זהות לחוקר: ORCiD ואחרים: מזהים חד-חד ערכיים עבור חוקרים וסטודנטים באוניברסיטה העברית

מדריך ליצירת תעודת זהות לחוקר

מזהים חד-חד ערכיים עבור חוקרים וסטודנטים באוניברסיטה העברית

מספר החוקרים ומספר המחקרים עולה כל הזמן. איך אפשר לזהות באופן מדויק חוקרים ומחקרים בכל השפות? אם מחפשים לפי שם, צריך להכיר את כל הוריאנטים ואת כל שגיאות הכתיב שנפלו בשם במהלך השנים.

פתרון לבעיה הוא שימוש במזהים חד-חד ערכיים. 

נוצרו עם הזמן מזהים רבים ומערכות האוניברסיטה עובדות עם שלושה מהם:

ORCiD @ HUJI     Scopus ID     Researcher ID / Pablons

אנשי תמיכה בספריות

לבירורים וקבלת הסברים נא לפנות לאנשי הקשר בספריות, 
או לאביטל אורדן, רכזת פרסומים אקדמיים, avitalo@savion.huji.ac.il

הספרייה למדעי הרוח והחברה
חנוך רוניגר
hanochr@savion.huji.ac.il

02-5882126
ספריית הרמן למדעי הטבע
דריה קנטור
daryak@savion.huji.ac.il

02-6585627
ספריית חקלאות, מזון וסביבה
רעות גליק
reutgl@savion.huji.ac.il
08-9489907

הספרייה הרפואית
תומר בן שושן
tomerbs@savion.huji.ac.il
02-6758790

ספריית משפטים
ד"ר לובה גורנשטיין

lubag@savion.huji.ac.il
02-5883188
ספריית חינוך ועבודה סוציאלית
טניה מהרשק
tatyanam@savion.huji.ac.il

02-5881297
הספרייה למתמטיקה ולמדמ"ח
דוד המנחם
daveh@savion.huji.ac.il
02-6584379
הספרייה לארכיאולוגיה
ד"ר רונית שביט-חיורוני
ronitsh@savion.huji.ac.il
02-5882415

אשת קשר

   לשאלות בנושא נא לפנות לאביטל אורדן, רכזת פרסומים אקדמיים ברשות הספריות      avitalo@savion.huji.ac.il