Skip to main content

תעודת זהות לחוקר - ORCID: ?למה צריך פרופיל מזהה

מדריך ליצירת תעודת זהות לחוקר

?למה צריך פרופיל מזהה

האוניברסיטה העברית הצטרפה לפרויקט הארצי של ORCID מוסדי שמטרתו פתיחת חשבון ORCID לכל חוקר במוסד. את הפרויקט מנהלת לשכת הרקטור בשיתוף עם רשות הספריות.

כל אחד מהחוקרים יקבל מייל עם הפרטים האישיים שלו כפי שהם מופיעים במערכת ועם קישור לשיוך פרופיל ה-ORCID שלו לאוניברסיטה העברית. אם אין לכם פרופיל כזה תתבקשו לפתוח אחד.

לינק לרישום: https://www.huji.ac.il/orcid/index.php/login

בעיות בהזדהות ותיקון פרטים אישיים נא להפנות ל orcid-huji@savion.huji.ac.il

 

What is ORCID? from ORCID on Vimeo