Skip to main content

תעודת זהות לחוקר - ORCID: ?למה צריך פרופיל מזהה

מדריך ליצירת תעודת זהות לחוקר

?למה צריך פרופיל מזהה

מדוע חשוב למוסד אקדמי שחוקריו יחזיקו ב"תעודת זהות"?

מוסדות אקדמיים מקבלים תקצוב בין היתר על פי מדידת כמות הפרסומים המדעיים של חוקריהם.

ציטוטים מפרסומי החוקרים מראים את מידת ההשפעה של מוסד אקדמי בקהילה המדעית.

כמו כן, כיום מייחסים חשיבות לא מבוטלת לנושא הנראות – Visibility של מוסד אקדמי.

על מנת לספור ציטוטים ולשייכם באופן מדויק למחבר ולמוסד אליו הוא משתייך, ולהימנע מטעויות הנובעות ממופעים שונים של שם המוסד והמחבר, נעזרים במערכת הבנויה לכך. האוניברסיטה העברית בחרה לצורך זה את ORCID

What is ORCID? from ORCID on Vimeo