Skip to Main Content

רפואת שיניים: ציטוט מקורות/גניבה ספרותית

למה ואיך לצטט

רשימה קצרה של סיבות מדוע צריך לצטט:

- כדי להימנע מגניבה ספרותית

- כדי לתת קרדיט למי שמגיע

- כדי לסייע לקוראים שלך עם המחקר שלהם

- כדי לציין שיש תמיכה בטיעון או ברעיון שלך

מה צריך להיות מצוטט?

- ציטוטים, משפטים או ביטויים

- פארפרזות אשר מנוסחות מחדש

- מאמרים או מחקרים שאתה מתייחס אליהם

- עובדות היסטוריות או סטטיסטיות

- גרפים, תמונות או תרשימים

- שימוש בטענה של מחבר אחר

מה לא צריך להיות מצוטט?

- ציטוטים ידועים מאוד

--עובדות הידועות לכל. יכול להיות שיהיה קשה לקבוע ובמקרה של ספק, יש לצטט.

מה לגבי מידע שאני מוצא באינטרנט?

- צריך לצטט אלא אם כן הוא עומד בקריטריונים של עובדה ידועה לכל

גניבה ספרותית

מהי גניבה ספרותית? התנהגות לא הולמת מבחינה אקדמית, אם במקרה או שבמכוון

- שימוש בתוצאות או בשיטות אחרות ללא הרשאה והתייחסות

- כתיבה או כתיבה מכל מקור, ללא התייחסות נאותה

נהלי הוראה ולימודים אוניברסיטאיים

נהלי ההוראה והלימודים נועדו להסדיר את מירב הנושאים המנהליים-אקדמיים המשותפים לכל תלמידי האוניברסיטה בנוגע ללימודיהם לתארים בוגר ומוסמך.

נהלי הוראה ולימודים