Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

ציטוט ביבליוגרפי במדעי הטבע: כללי

הסבר קצר על ציטוט + קישורים למדריכים ולתוכנות לניהול ביבליוגרפיה

Harman Science Library   מדריכים ספריית הרמן למדעי הטבע / ציטוט ביבליוגרפי במדעי הטבע

מתי מפנים

הפניות נדרשות בכל פעם שבה מתייחסים או מסתמכים על מקורות קיימים, למשל:

  1. כאשר מצטטים באופן ישיר. 
  2. כאשר משתמשים או מתייחסים לטיעונים של חוקרים אחרים.
  3. כאשר משתמשים בנתונים ממאגר או ממחקר אחר.
  4. כאשר מבצעים סקירת ספרות.

מונחים מקבילים

איזכור -- ביבליוגרפיה -- פריט ביבליוגרפי -- רשומה ביבליוגרפית --  מקור מידע  -- הפנייה -- רשימת מקורות

reference -- citation

הפניות – מה ולמה

הפניות הן סימונים בגוף העבודה ובסופה המאפשרים לקוראים לזהות חלקים בעבודה ששואבים או מתייחסים למקורות אחרים, ולאחר מכן לאתר את המקורות הללו.

לשימוש בהפניות יש מספר מטרות:

  1. מתן קרדיט לחוקרים אחרים שעבודתם סייעה לנו, ושמירה על זכויות היוצרים שלהם.
  2. מאפשר לחוקרים אחרים לבקר את העבודה בעזרת בדיקת המקורות.
  3. חיזוק התוקף של הטיעונים העולים בעבודה.
  4. המחשת היקף עבודת המחקר שנעשתה, והכרה בהקשר המחקרי הקיים.

כיצד בנויה הפניה ביבליוגרפית

לכל הפנייה למקור יש שני חלקים. חלק אחד מופיע בגוף העבודה, בצמידות לטיעון או לנתונים שצוטטו מהמקור. החלק השני מופיע בסוף העבודה, כחלק מרשימה ביבליוגרפית מלאה שכוללת את כל המקורות שצוטטו במהלך העבודה.

כל אחד משני החלקים יכול להיכתב במגוון צורות, בהתאם לשיטת ההפנייה שבה נעשה שימוש. שימו לב לכך ששיטת ההפנייה חייבת להישאר אחידה לכל אורך העבודה ולגבי כל המקורות.

להלן מספר דוגמאות להפניות כפי שהן מופיעות ברישמה הביביליוגרפית בסוף העבודה.

 

הפנייה ביבליוגרפית לספר:

הפנייה ביבליוגרפית למאמר מכתב עת: