Skip to Main Content

ציטוט ביבליוגרפי במדעי הטבע: שיטות ציטוט והפניה

הסבר קצר על ציטוט + קישורים למדריכים ולתוכנות לניהול ביבליוגרפיה

Harman Science Library   מדריכים ספריית הרמן למדעי הטבע / ציטוט ביבליוגרפי במדעי הטבע

קישור למדריך בשפה העברית

דוגמאות לכתיבה ביבליוגרפית APA   

מדריך מאתר בית ברל
 
 

ספרים: מדריכים

על מנת לצטט נכון מומלץ להיעזר במדריכים. לספריית הרמן ולספריות רשות האוניברסיטה העברית ספרים מודפסים וספרים אלקטרוניים בנושא. כמו כן יש מספר אתרי אינטרנט שאפשר הסתייע בהם 

ספר מקוון/מודפס: . T 11 S386 2014

Council of Biology Editors. 2014. Style Manual Committee. Scientific style and format: the CSE manual for authors, editors and publishers. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press

שיטות ציטוט - הסברים נוספים

שיטות הפניה

בעולם האקדמי קיימות מגוון שיטות הפניה, שנבדלות זו מזו באופן המדויק שבו כתובה ההפניה. בעת פרסום מאמר, כתב העת הוא זה שמגדיר את שיטת ההפניה שבה ייעשה שימוש. במדעי הטבע מקובלות השיטות הבאות:

  • CSE\CBE: במדעים
  • IEEE: במקצועות ההנדסה
  • Vancouver: במדעי הרפואה

שיטת הפניה נפוצות אחרות הן:

  • MLA: במדעי הרוח
  • APA: במדעי החברה
  • Chicago: במדעי הרוח

זכרו!! הכלל החשוב ביותר בכתיבת הפניות הוא שמירה על אחידות! לאחר שנבחרה שיטת ציטוט מסוימת, יש לדבוק בה לכל אורך העבודה. אין להשתמש בכמה שיטות ציטוט באותה עבודה.

סגנונות כתיבת הפניה

בנוסף על שיטות ההפניה השונות, יש סגנונות שונים לכתיבת ההפניות. סגנונות אלו קובעים את הדרך שבה ייכתבו ההפניות בגוף העבודה, ואת הסדר שבו יופיעו המקורות ברשימה הביבליוגרפית בסופה. שני הסגנונות העיקריים הם סגנון שם ושנה וסגנון מספר רץ.

הסגנון שבו נעשה שימוש נקבע על ידי כתב העת שבו תתפרסם העבודה.

גם כאן חובה לשמור על אחידות בסגנון לכל אורך העבודה.

 

סגנון שם ושנה

בסגנון שם ושנה מציינים בגוף העבודה את שם המחבר של העבודה מצוטטת ואת השנה שבה העבודה פורסמה. בסוף העבודה מופיעה רשימה ביבליוגרפית שכוללת את הפרטים המלאים של כל עבודה. הרשימה מסודרת לפי שמות המחברים.

דוגמה:

בגוף העבודה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בסוף העבודה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סגנון מספר רץ

בסגנון מספר רץ מסמנים כל הפניה במספר, ובסוף העבודה ישנה רשימה עם פרטי ההפניה המלאים, שבה הפריטים מופיעים לפי סדר הופעתם בעבודה.

דוגמה:

בגוף העבודה:

בסוף העבודה: