Skip to Main Content

פיסיקה: מאגרי מידע

ספריית הרמן למדעי הטבע

מאגרי מידע בפיסיקה

פיסיקה: מאגרי מידע מרכזיים

Inspec

מאגר יחודי לפיסיקה ולתחומים משיקים לפיסיקה כמו הנדסת אלקטרוניקה, מדעי המחשב, מדע החומרים ועוד

Web of Science

מאגר מידע רב תחומי המכיל תקצירים עם טקסט מלא החל משנת 1965 ואילך המאגר מכיל פרטים על מאמרים מדעיים, ואפשר לחפש בו מאמרים מדעיים לפי נושאים, קבוצת מחקר, הארגון אליו שייך המחבר, שנת פרסום ועוד. ניתן לחפש במאגר גם מאמרים המצטטים חוקרים או מאמרים ידועים

Scopus
מאגר מידע העוסק במדעי הרפואה, מדעי החיים, חקלאות ומדעי הסביבה. כולל חומרים החל משנת 1966 ועד היום

arXiv 
שירות אלקטרוני בתחומי הפיסיקה, מתמטיקה, מדעי לא לינארי, מדעי המחשב וביולוגיה כמותית

סרטוני הדרכה Inspec

EngineeringVillage Accessed on June 3, 2019

EngineeringVillage Accessed on June 3, 2019

מדריכים בעברית למאגרי מידע בתחום הפיסיקה