Skip to Main Content

פיסיקה: מאגרי מידע

ספריית הרמן למדעי הטבע

פיסיקה: מאגרי מידע מרכזיים

Web of Science
מאגר מידע רב תחומי המכיל תקצירים עם טקסט מלא החל משנת 1965 ואילך. המאגר מכיל פרטים על מאמרים מדעיים, ואפשר לחפש בו מאמרים מדעיים לפי נושאים, קבוצת מחקר, הארגון אליו שייך המחבר, שנת פרסום ועוד. ניתן לחפש במאגר גם מאמרים המצטטים חוקרים או מאמרים ידועים

Scopus
מאגר מידע העוסק במדעי הרפואה, מדעי החיים, חקלאות ומדעי הסביבה. כולל חומרים החל משנת 1966 ועד היום

arXiv 
שירות e-print בתחומי הפיסיקה, מתמטיקה, מדע לא-ליניארי, מדעי המחשב וביולוגיה כמותנית

מדריכים בעברית למאגרי מידע בתחום הפיסיקה

מאגרי מידע בפיסיקה