Skip to Main Content

מדדי תוצרת מחקרית - הספרייה הרפואית: מדדי ציטוטים

WOS

Web of Science

Search Web of Science Core Collection™
   

Copyright 2022 Clarivate Analytics   

GOOGLE SCHOLAR חיפוש

Google Scholar Search

PUBMED-חיפוש ב

 

מהו בעצם חיפוש מספר ציטוטים

חיפוש ציטוטים של פריט הוא תהליך של איתור מקרים שבהם מאמר, ספר, כתב עת או מחבר מסוים מצוטט בעבודה אחרת. בחינת המידע הזה באשר לציטוטים יכולה לסייע לחוקר:

  • לבחון את ההשפעה של מאמר, ספר, כתב עת או מחבר במחקר של תחום לימוד מסוים 
  • לזהות כתבי עת מתאימים לפרסום
  • לעקוב אחר התפתחויות בנושא מחקר בתחום ידע ספציפי
  • לזהות שותפים פוטנציאליים למחקר משותף

מדידת השפעה של ציטוטים

חיפוש ציטוטים

כדי לקבוע כמה פעמים צוטט מחבר מסוים בעבודות אחרות שפורסמו, ניתן להשתמש ב- Web of Science, ב- Scopus או ב- Google Scholar

Google Scholar

PubMed & PubMed Central

Scopus

Web of Science