Skip to Main Content

EBM - רפואה מבוססת ראיות: רקע

EBM-חמשת שלבי ה

רפואה מבוססת ראיות היא בעצם תהליך של איתור, הערכה ושימוש שיטתי בממצאי המחקר העכשוויים כבסיס להחלטות קליניותרפואה מבוססת ראיות נסמכת על חמישה שלביםבדיקה של המטופל ובחינת הסוגיות שיש לטפל בהן; ניסוח שאלות קליניות ברורות הנובעות מבעיית המטופל; חיפוש בספרות המדעית מאמרים קליניים רלוונטיים; הערכה ביקורתית של הממצאים מאותם  מאמרים ויישומם בפרקטיקה הקלינית.

רפואה מבוססת ראיות - רקע

רפואה מבוססת ראיות (EBM)/פרקטיקה מבוססת ראיות (EBP)/פרקטיקה קלינית מבוססת ראיות (EBCP) הינם מונחים המתארים תחום ידע בעולם מדעי הבריאות (רפואה, רפו"ש, רוקחות, סיעוד, ריפוי בעיסוק וכו'), שבו שמים דגש על שילוב של שימוש מושכל בראיות המחקר הטובות ביותר (הנמצאות בספרות מדעי הבריאות), במומחיות הקלינית של המטפל ובצרכי המטופל כדי לספק בסופו של דבר את הטיפול המיטבי והאידיאלי. 

ההיסטוריה של פרקטיקה קלינית מבוססת ראיות