Skip to Main Content

EBM - רפואה מבוססת ראיות: סוגי מחקרים והערכה

EBM הערכת מחקרי

טיפול/מניעה – Therapy/Prevention

אבחון – Diagnosis

התקדמות המחלה – Prognosis

אטיולוגיה – Etiology/Harm


הנחיות קליניות – Practice Guidelines

סוגי מחקרים

אלה הם כמה מסוגי הפרסומים המחקריים הקשורים לתחום רפואה מבוססת ראיות:

מטה-אנליזה (Meta-analysis): סקירה שיטתית המשתמשת בשיטות כמותיות כדי לסנתז ולסכם תוצאות של מחקרים באמצעות ניתוח סטטיסטי (של שני מחקרים נפרדים או יותר) המתבצע כדי לחדד תובנות ולקבל תשובות שלא נשאלו במחקרים. כל מחקרי המטה-אליזה כוללים חיפוש סיסטמתי אך לא כל הסקירות הסיסטמתיות כוללות מטה-אנליזה.

סקירה שיטתית (Systematic Review): מטרתה לאסוף וליצור סינתזה של כל הראיות האמפיריות המתייחסות לשאלה קלינית ספציפית, זאת על בסיס קריטריונים ספציפיים, על מנת להבטיח כיסוי מלא ומקיף עם מינימום הטיות. סקירות שיטתיות יכללו מספר רב של מחקרים קליניים התערבותיים, תוך הערכה ביקורתית של המחקרים הללו על מנת לתת תשובה לשאלה קלינית ברורה.

ניסוי מבוקר אקראי (Randomized Controlled Trial): מחקר שבו משתתפים מחולקים באופן אקראי לקבוצת ניסוי או לקבוצת ביקורת ונבדקים לאורך זמן בהתאם למשתנים/תוצאות מצופות (של ההתערבות). לפחות קבוצה אחת (קבוצת הניסוי) נחשפת להתערבות בעוד שהקבוצה השנייה (קבוצת ההשוואה או הביקורת) מקבלת טיפול חלופי או תרופת דמה. תכנון זה מאפשר הערכה של ההשפעות היחסיות של ההתערבות.

מחקרי עוקבה (Cohort Studies): מחקרים שבהם מזוהות תת-קבוצות של אוכלוסייה מוגדרת. קבוצות אלו עשויות להיות חשופות לגורמים המשפיעים על ההסתברות להתרחשות של מחלה מסוימת או תופעות אחרות. במחקר עוקבים אחר חברים בשתי קבוצות אשר נבדלות בנקודת ההתחלה שלהן (לדוגמה: חשיפה לגורם סיכון), מתעדים את מצבם באופן מדויק ולאחר מכן עוקבים אחריהם במשך מספר שנים. בסוף המחקר בודקים את ההבדלים בין שתי הקבוצות.

מחקר מקרה ביקורת (Case Controlled Studies): מחקר אשר כולל זיהוי מטופלים עם התופעה שנבדקת (מקרים) ומטופלים ללא אותה תופעה (בקרה), ואחר כך בחינה לאחור כדי לראות האם הייתה חשיפה לגורם כלשהו המסבירה את ההבדלים. כלומר, מחקר הבוחן קבוצה של אנשים שחוו אירוע וקבוצת אנשים שלא חוו את אותו אירוע, ובדיקה כיצד החשיפה לגורמים שונים (בדרך כלל מסוכנים) בין שתי הקבוצות הביאה להבדל בין הקבוצות. מחקר הוא שימושי ביותר עבור בירור הסיבות לאירועים נדירים, כגון סרטן נדיר. מחקר מקרה ביקורת מהווה חלופה למחקר עוקבה והיתרון שלו שלו הוא חיסכון בזמן (מאחר שאין צורך במעקב ממושך) ובעלויות.

סדרת מקרים (Case Series): דו"ח על סדרה של חולים עם אותה תופעה/תוצאה. ללא קבוצת ביקורת.

חשיבותה של ההערכה

הספרות המדעית היא רב גונית והמחקרים נבדלים זה מזה באיכותם וביכולת להסיק מהם מסקנות. יש לדעת ולהבין מה לחפש והיכן אך גם כאשר מתגברים על מכשול זה, טרם הסתיימה העבודה.

חשוב לדאוג ולוודא שהחומרים שנדלו מהמאגרים איכותיים וטובים. סקירה שיטתית גרועה אינה טובה יותר ממחקר RCT שבוצע היטב.

בדף זה, תוכלו למצוא משאבים שיעזרו לכם להעריך את החומרים שאתם מוצאים.

 

EBM-פירמידת סוגי המחקרים ב