Skip to Main Content

קורס הכרת משאבי הספרייה - ספרית הרמן למדעי הטבע: קטלוגים

מיועד לקורס: 76408

חיפוש בקטלוגים המאוחדים ULI

בישראל קיים קטלוג מרכזי מאוחד לספריות האקדמיות ולמכללות:

ULI - הקטלוג המאוחד של ספריות ישראל 

הקטלוג מכיל למעלה מחמש מיליון רשומות וכולל את אוספי הספרייה הלאומית, אוספי האוניברסיטאות, המכללות האקדמאיות בישראל ומספר ספריות חשובות אחרות.

אפשר להגיע לקטלוג ULI דרך אתר הספרייה (קטלוג HUfind>> לשונית ULI) . 

אם לא מוצאים ספר או כתב עת בקטלוג ספריית האוניברסיטה העברית, אפשר לבדוק אם הוא נמצא בספריות אחרות בארץ.

אפשר להזמין ספר שנמצא בספרייה אחרת דרך שירות השאלה בינספרייתית. לפרטים נוספים: ההשאלה הבין-ספרייתית.

HUfind קטלוג

בקטלוג ספריות האוניברסיטה העברית HUfind, תוכלו לאתר פריטים מתוך אוסף הספרייה ולמצוא מידע אודות מיקומו הפיזי או למצוא את הקישור לפריט אלקטרוני. הגישה לקטלוג היא מכל מחשב שמחובר לרשת האינטרנט. אנו ממליצים לחפש בתיבת החיפוש באתר ספריית הרמן למדעי הטבע בכתובת: 

https://libraries.huji.ac.il/harman

להסברים ולמידע נוסף על "חיפוש בקטלוג HUfind" 

הבחנה בין הפניות ביבליוגרפיות

מומלץ להבחין האם מדובר בהפנייה ביבליוגרפית של ספר או שמדובר בהפנייה ביבליוגרפית של מאמר. 

הפנייה ביבליוגרפית לספר:

הפנייה ביבליוגרפית למאמר: