Skip to Main Content

מדדי תוצרת מחקרית: שירותי הספריות

ספרנים כתומכי מחקר

לספרנים יש ידע וניסיון רב שניתן לרתום בכל שלב בתהליך הפרסום האקדמי .

   הכרה מעמיקה של תחומי הידע - ספרנים יכולים לסייע לחוקר לראות היכן ממוקם תחום הידע בתוך העולם הרחב של המחקר המדעי.

   היכרות עם מאגרי מידע - חיפוש מאמרים בנושאים דומים כדי לראות באילו כתבי עת התפרסמו.

   כישורי חיפוש מומחים - ספרנים יכולים לספק שירותי חיפוש ציטוטים ומדדים (IF, h-index וכו').

   יכולת להשתמש בכלי מידע יצירתיים - ספרנים מסוגלים להשתמש במגוון כלים כדי לצייר תמונה מלאה של התוצרת המחקרית וההשפעה שלה.

  נייטרליות - ספרנים יכולים לספק נקודת מבט חיצונית הן לחוקרים, הן למחלקות/חוגים והן לוועדות ההוראה והקידומים.