Skip to Main Content

ACM Digital Library: המחקר באוניברסיטה העברית

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מדעי המחשב

פרופיל מחקר מוסדי

המחקר באוניברסיטה העברית בירושלים


The Hebrew University of Jerusalem Institutional Profile

לכל מוסד אקדמי יש במאגר ה-ACM דף פרופיל. בהקשה על שם המוסד מתוך כל תוצאת חיפוש אפשר לקבל מידע נוסף על המוסד:

כמות הפרסומים, פרסים, מחברים, נתונים סטטיסטיים, תחומי מחקר עיקריים, מאמרים בולטים ועוד.

פרופיל מחקר אישי

פרופיל מחקר אישי

לכל חוקר יש פרופיל אישי במאגר. דוגמה: הפרופיל של פרופ' אורנה קופרמן