Skip to Main Content

ACM Digital Library: מאגרי מידע נוספים

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מדעי המחשב

מאגרי מידע נוספים לחיפוש מאמרים

מאגרי מידע במדעי המחשב

מאגרי פרסומים טרם פרסומם הרשמי

מאגרי מידע כלליים (לכל התחומים)

Google Scholar Search

יישומים שמציגים קשרים בין מאמרים באמצעים ויזואליים

אפשר בקלות לראות את הקשרים בין המאמרים, בין אם בגלל שהם דומים בתוכנם או שיש להם קשרי ציטוט. זה יכול לסייע למצוא את הספרות העדכנית ביותר, להבין איך רעיונות קשורים זה בזה, לסייע בבניית תובנות טובות יותר לגבי הנושאים הנחקרים ומאפשר אפילו לגלות מחקרים שלא ניתן היה למצוא בדרך אחרת ויש בהם להאיץ את המחקר האקדמי.

English LibGuides to databases available @ HUJI