Skip to main content

מדעי המחשב: מבוא

מדריכים  מתמטיקה ומדעי המחשב  מדעי המחשב

הספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב
libraries.huji.ac.il/mathCS

המדריך למציאת משאבי הספרייה הנגישים לך:

ספרים (וספרים אלקטרוניים), כתבי עת, מאגרי מידע ועוד...

חיפוש בקטלוג הספרייה

 

 

חדשות על משאבי הספרייה

ACM Digital Library

מאגר ה-ACM Digital Library התחדש לקראת 2020 במנשק חדש עם חידושים רבים במראה, בשימושיות ובאפשרויות החיפוש.

המנשק החדש מהווה שיפור עצום, חזותית ותפקודית, לעומת המנשק הקודם.

הספרייה יצרה מדריך חדש עבור מאגר זה.

מדריך חדש - ACM Digital Library

מדריכים נוספים


מדריכי עזר

צוות הספרייה למתמטיקה ומדמ"ח

 הספרייה למתמטיקה ולמדעי המחשב

צוות הספרייה לשירותך

טלפון 65-84379

דואל jmc_circ@savion.huji.ac.il


ראש צוות הספרייה:

צוות הספרייה: