Skip to Main Content

תרומת איברים: חומר בעברית

הערות

מעודכן ל: 22.2.2023

מילות חיפוש ראשוניות

תרומת איברים

 

חקיקה

חוק השתלת אברים, תשס"ח-2008, ס"ח 2144.

ספרים

חנן בן חיים אפללו רפואה כהלכה: אנציקלופדיה הלכתית מקיפה (2022). 

אמנון כרמי בריאות ומשפט  (מהדורה ב' 2013).

יוסי גרין השתלת אברים: חקיקה, פסיקה ומעשה (2015).

אריאל פיקאר תרומת איברים : חשיבותה של תרומת האיברים ע"פ ההלכה (תשס"ג).

ישי שריג בוחן כליות ולב: תרומת כליה: הלכה, רפואה, מעשה (2018).

כתבי עת

מאמרים

אהרן ברק "הזכות החוקתית לגוף" דין ודברים יד 337 (2021).

איתן יחיאל קידמן "סייג לאחריות פלילית לסחר באברים" מחקרי משפט ל 247 (2015).

דורית פרידמן-ארבל "תרומת איברים בתמורה" משפט מפתח 4, 38 (2016).

רצון ערוסי "תרומת אברים או 'התרמת' אברים" תחומין לב 77 (התשע"ב).

 

דוח מהמרכז המחקר והמידע של הכנסת

יוחנן פלסנר מודלים של הסכמה לתרומת איברים - סקירה משווה (הכנסת, מרכז מחקר ומידע 2011).

הערות

מעודכן ל: 22.2.2023

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוקסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.  8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)   
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים  9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                                 
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         
4. מאגר תזות במשפטים  11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                           
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)                                             

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 13. הסבר התחברות ל-RUMBA
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)