Skip to Main Content

פשע מאורגן: פריטים בעברית

הערות

מעודכן ל: 22.8.2022

מילות חיפוש ראשוניות

פשע מאורגן
מאפיה
גנגסטר
ארגון פשיעה
יאקוזה
 

ספרים

אמיר, מ'. (2003). פשע מאורגן בין-לאומי: תחילתה של תאוריה ושיקולי מדיניות. בתוך מ' אמיר, מ' הורביץ, מ' חובב ול' סבה (עורכים), מגמות בקרימינולוגיה  - תאוריה, מדיניות ויישום לכבור ד"ר מנחם הורוויץ בהגיעו לגבורות (עמ' 711-639). נבו. 

חקיקה

חוק מאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג-2003, ס"ח 1894.

הערות

מעודכן ל: 22.8.2022

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוק. תלמידי קרימינולוגיה מאזכרים לפי APAסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

תלמידי משפטים תלמידי קרימינולוגיה 
1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג. 1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים 2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה". מדריך לחיפוש מאמרים
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת
4. מאגר תזות במשפטים  4. מאגר תזות במשפטים 
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)          5. מאגר Proquest Criminal Justice
6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 6. מאגר APA Psycnet
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)      7. מאגר SAGE Criminology and Criminal Justice
8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)    8. מאגר HeinOnline’s Criminal Justice & Criminology
9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)         

9. אנציקלופדיה

Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice

10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         

10. אנציקלופדיה

Encyclopedia of criminology and criminal justice

11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)     11. USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

12.  Canada - Research Publications 
13. הסבר התחברות ל-RUMBA 13. הסבר התחברות ל-RUMBA