Skip to Main Content

קורס הכרת משאבי הספרייה - ספרית הרמן למדעי הטבע: (רשות) Google Scholar

מיועד לקורס: 76408

התחברות למשאבי הספרייה המקוונים דרך Google Scholar

Google Scholar מחובר להזדהות באמצעות OpenAthens. אם אתם לא רואים בתוצאות החיפוש את קישור הטקסט המלא של האוניברסיטה Findit@HUJI
 - לחצו על התפריט (3 פסים אופקיים) לפתיחת ההגדרות

 - לחצו על Settings ואח"כ על Library Links וחפשו בתיבת החיפוש את
The Hebrew University of Jerusalem - Findit@HUJI

 - סמנו את האוניברסיטה בתיבת הסימון ולחצו על שמירה.

כעת יופיע Findit@HUJI בתוצאות החיפוש.

Google Scholar

Google Scholar הוא מנוע חיפוש למידע אקדמי הזמין לכולם. כדי להגיע לטקסט מלא יש להתחבר ל-oneHUJI.
 שיתוף פעולה בין Google לאוניברסיטה העברית, מאפשר לסטודנטים של האוניברסיטה העברית הגולשים באתר Google Scholar באמצעות oneHUJI או VPN לגשת לכל הפרסומים שהאוניברסיטה מנוייה עליהם גם מהבית (באמצעות הקלקה על FindIt@HUJI)

:חיפוש פשוט לדוגמה בגוגל סקולר
Google Scholar Simple Search

באתר אפשר לראות את מספר הציטוטים, סטטיסטיקות נוספות, גרסאות שונות של אותו מאמר, מאמרים קשורים. בנוסף ניתן לחפש לפי שנים וליצור התראה לקבלת מידע נוסף שיתווסף בעתיד. אפשר לייצא פרטים ביבליוגרפיים לתוכנות ניהול ביבליוגרפיה )כגון: Mendeley, EndNote).

חיפוש מתקדם בגוגל סקולר:
Advanced Search

ניתן לבצע חיפוש מתקדם לפי מילים, ביטוי מדויק, שם המחבר, מקור הפרסום וטווח השנים
Google Scholar Advanced Search box

פרופיל מחבר:
קיימת אפשרות להיכנס לכל פרסומי המחבר ולצפות בפרופיל המחבר באמצעות הקלקה על שם המחבר

Google Scholar Author profile

Google Scholar Author profile

 

חשוב לציין: לפני שמסתמכים על מידע שמצאנו באינטרנט – יש צורך להעריך את אמינותו.