Skip to Main Content

הגבלת כהונה: הגבלת כהונה ראש ממשלה

הערות

מעודכן ל: 20.3.2022

מילות חיפוש ראשוניות

הגבלת כהונה

חקיקה

הצעת חוק הגבלת כהונה (תיקוני חקיקה), התשע"ט-2019, פ/423/21.

הצעת חוק הגבלת כהונה (תיקוני חקיקה), התשע"ט-2019 , ד"כ 25-27.5.2019.

חוק-יסוד: הממשלה.

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה),  התשפ"א-2021,  פ/1911/24. 

פרוטוקול

פרוטוקול ישיבה 42 של הכנסת ה- 24 (22.11.2021).

 

 

חומר אינטרנטי

אסף שפירא "הגבלת כהונת ראש הממשלה - יתרונות וחסרונות" המכון הישראלי לדמוקרטיה (24.3.2021)
https://www.idi.org.il/articles/34207

ישי ברק "הגבלת כהונות של ראש ממשלה: ניתוח מוסדי-השוואתי" אוניברסיטת רייכמן (יוני 2021)

 

דוח מהמרכז המחקר והמידע של הכנסת

הודיה קיין הגבלות על עיסוקים נוספים של חברי פרלמנט בעולם - סקירה משווה (הכנסת, מרכז מחקר ומידע 2002).

הערות

מעודכן ל: 20.3.2022

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוקסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.  8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)   
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים  9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                                 
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         
4. מאגר תזות במשפטים  11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                           
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)                                             

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 13. הסבר התחברות ל-RUMBA
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)