Skip to Main Content

תאונות דרכים: חומר בעברית

הערות

מעודכן ל: 17.8.2022

מילות חיפוש ראשוניות

תאונות דרכים

עבירות תנועה

בטיחות בדרכים

אתרים שימושיים

מאמרים

פוגץ', ד' (2010). "תאונת דרכים" מול "הקטל בכבישים" - הריגה בנהיגה והיסוד הנפשי החסר בתוך א' לדרמן, ק' שפירא-אטינגר וש' לביא (עורכים), מגמות בפלילים לאחר עשור לתיקון 39 לחוק העונשין (עמ' 332-275). תל-אביב : ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.

קליינמן, ר' ש' (2004). תאונות דרכים שאינן "תאונות דרכים". קרית המשפט: שנתון הקריה האקדמית, 5, 430-375.

גוטל, א'., פרוקצ'ה, י'. ושניבוים, ג'. (2022). "אשם יוצר אחריות ואשם תורם: תיאוריה ופסיקה". משפטים, נב, 53-27.

 

כתבי עת

דוחות

רוזנבלום,ט' (2010). ניתוח מדיניות השבתת כלי רכב כמכשיר למאבק בעבירות תנועה ותאונות דרכים. המשרד לביטחון הפנים.

אלגום מזרחי, א' (2022). בטיחות בדרכים בישראל: נתונים ורקע לדיון. הכנסת: מרכז המחקר והמידע.

בניטה, ר' (2020). מבט רב-שנתי על היפגעות בתאונות דרכים שבהן מעורבים כלי רכב לא מרושיינים. הכנסת: מרכז המחקר והמידע.

 

הערות

מעודכן ל: 17.8.2022

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוק. תלמידי קרימינולוגיה מאזכרים לפי APAסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

תלמידי משפטים תלמידי קרימינולוגיה 
1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג. 1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים 2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה". מדריך לחיפוש מאמרים
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת
4. מאגר תזות במשפטים וקרימינולוגיה 4. מאגר תזות במשפטים וקרימינולוגיה
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)          5. מאגר Proquest Criminal Justice
6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 6. מאגר APA Psycnet
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)      7. מאגר SAGE Criminology and Criminal Justice
8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)    8. מאגר HeinOnline’s Criminal Justice & Criminology
9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)         

9. אנציקלופדיה

Oxford Research Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice

10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         

10. אנציקלופדיה

Encyclopedia of criminology and criminal justice

11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)     11. USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

12.  Canada - Research Publications 
13. הסבר התחברות ל-RUMBA

13. Web of Science 

14. Science Direct

 

15. הסבר התחברות ל-RUMBA