Skip to Main Content

O’Reilly for Higher Education: גישה דרך קטלוג הספרייה

גישה דרך קטלוג הספריה

מקטלוג הספרייה ניתן לבצע חיפוש חופשי ולבחור את אחת האופציות הרלוונטיות והכלולות במאגר:

כאשר לוחצים על הפריט נפתחת תצוגה מפורטת עם קישור למאגר O'Reilly:

הזדהות

   לפני שלוחצים בקטלוג על קישור שמוביל לאוריילי, יש להזדהות באמצעות oneHUJI

oneHUJI

הקישור להזדהות נמצא גם בפינה הימנית של הקטלוג, ובאתר הספריות