Skip to Main Content

O’Reilly for Higher Education: Playlists ניהול

ניהול רשימות קריאה וציטוטים

בכניסה לספר ניתן ללחוץ על הלינק מתחת לכותרת הספר ולהוסיף את הספר לרשימת קריאה חדשה או קיימת:

 

לחילופין ניתן מכל מקום בספר לבחור הוספה לרשימת קריאה באמצעות התפריט בצד ימין של המסך:

ביצירת רשימת קריאה חדשה יש לתת שם לרשימה לפי הצורך, לאחר בחירת Create Playlist יש ללחוץ על X לסגירת החלון:

 

לרשימות קריאה ניתן להגיע בשני אופנים, ממסך הבית באמצעות לחיצה על פרופיל משתמש בפינה הימנית העליונה של המסך:

 

או מהתפריט הראשי בצד שמאל של המסך:

 

נא לשים לב שרשימות קריאה חדשות נפתחות כ- Private, להפיכתן לציבוריות (אם רוצים) יש להכנס ל- Share Settings:

 

ולשנותן לפי הצורך, פומביות במאגר לכל המשתמשים או למשתמשים מתוך המוסד המשויך בלבד: