Skip to Main Content

O’Reilly for Higher Education: התחברות מתוך המאגר

Sign in

יש לפתוח את תפריט הבחירה של המוסד שאנחנו משוייכים אליו בחלון שנפתח באתר O'Reilly:

האוניברסיטה העברית לא רשומה, לכן יש לבחור את האפשרות: "Not listed? Click here."
לבקשת כתובת דואל יש להכניס דואל אוניברסיטאי פעיל:
המערכת אמורה לזהות אתכם ולקשר ישירות למסך ההזדהות האוניברסיטאי (oneHUJI)
יש להיכנס עם הדואל האוניברסיטאי והסיסמה:

 לאחר שלב זה המשתמש נמצא במערכת ועם גישה למאגר. לניווט בתוך ספר או וידיאו יש לגשת לטאב הרלוונטי.