Skip to Main Content

O’Reilly for Higher Education: המינוי למאגר

המינוי למאגר

הגישה למאגר פתוחה במינוי לאוניברסיטה העברית.

כל משתמשי האוניברסיטה העברית המחוברים לרשת האוניברסיטאית יכולים לגשת אל החומר האלקטרוני מכל מחשב או מכשיר בכל מקום.

oneHUJI

הקישור להזדהות נמצא גם באתר הספריות, ובפינה הימנית של הקטלוג.

לפרטים נוספים ראו: גישה למאגרי מידע / האגף למחשוב, תקשורת ומידע.

מאגרים נוספים (דרך הקטלוג):  מאגרי מידע במדעי המחשב והנדסה.