Skip to Main Content

Affirmative Action in Higher Education - העדפה מתקנת בחינוך: ישראל

הערות

הערות: 17.4.2024

ספרים

מרכז המחקר והמידע של הכנסת

פלורה קוך דבידוביץ השתלבותם של יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה (כנסת, מרכז מחקר ומידע 2011).

אסף וינינגר המיון בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה וסוגיית הבחינה הפסיכומטרית (כנסת, מרכז מחקר ומידע 2014).

הערות

מעודכן ל: 17.4.2024

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוקסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.  8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)   
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים  9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                                 
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         
4. מאגר תזות במשפטים  11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                           
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)                                             

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 13. הסבר התחברות ל-RUMBA
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)