Skip to Main Content

צוואה בחיים: חומר בעברית

הערות

מעודכן ל: 19.4.2023

מילות חיפוש ראשוניות

צוואה בחיים
צוואות בחיים
הוראות רפואיות מקדימות
דוקטרינת הסכמה מדעת

חקיקה

חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005, ס"ח 2039.
חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996, ס"ח 1591.

 

ספרים

רחל ניסנהולץ-גנות, מיכל גורדון ואריאל ינקלביץ' מה בין חוק החולה הנוטה למות ליישומו (2017).

שי בריל, חיים חזן ואח' סוף החיים: רפואה, משפט ותרבות בישראל לנוכח פני המוות (2020).

הערות

מעודכן ל: 19.4.2023

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוקסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.  8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)   
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים  9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                                 
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         
4. מאגר תזות במשפטים  11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                           
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)                                             

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 13. הסבר התחברות ל-RUMBA
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)