Skip to Main Content

פונדקאות: חומר בעברית

הערות

מעודכן ל: 22.02.2023

מילות חיפוש ראשוניות

מומלץ לחפש כנושא:

פונדקאות

אמהות פונדקאיות

הורות הסכמית

 

חקיקה

חוק ותקנות אלה מאוזכרים לפי כללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית כלל 2.1

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996, ס"ח 1577. 

תקנות בריאות העם (הפריה חוץ-גופית), תשמ"ז-1987, ק"ת 5035.

ספרים

ארז עזרא ואריאל לוין דיני אימוץ ופונדקאות : הלכה למעשה (2016). 

ורד דשא מערכת המשפט בישראל פרק 14 (2019).

דניאל פרידמן ונילי כהן חוזים כרך א, פרק 9 (2018).

חנן בן חיים אפללו רפואה כהלכה: אנציקלופדיה הלכתית מקיפה (2022). 

מאמרים

יחזקל מרגלית "הורות משפטית מן הדין ומן הצדק - גבולותיו הנורמטיביים הראויים של צו ההורות הפסיקתי" משפטים מ"ז 1, 113 (2018). 

חיים אברהם "הורות, פונדקאות, והמדינה שביניהן" חוקים ט 171 (2017).

רות זפרן "הזכות להורות בישראל - מימוש שוויוני בסיוע הסכמים לנשיאת עוברים?" משפטים על אתר 8, 1 (2015). 

הערות

מעודכן ל: 22.2.2023

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוקסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.  8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)   
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים  9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                                 
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         
4. מאגר תזות במשפטים  11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                           
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)                                             

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 13. הסבר התחברות ל-RUMBA
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)     
יפוש)