Skip to Main Content

דיני עבודה : General - כללי

הערות

מעודכן ל: 03.12.2023

מילות חיפוש ראשוניות

אפליה מתקנת

העדפה מתקנת

אפליה בתעסוקה

שוויון הזדמנויות

Possible Keywords

Employment discrimination

Discrimination in employment

Labour law

Equal employment opportunity law

חקיקה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, ס"ח 1240.

ספרים

נטע נדיב מכרזי עובדים בשירות המדינה (2019).

עמית לזרוס וסאמי מיעארי היש תרומה להשכלה?: אי-הלימה בין השכלה לתעסוקה כיוצרת אי-שווין בשכר (2015).

רון חרמון, חגי פורת, יובל פלדמן ותמר קריכלי-כץ אפליה תעסוקתית בישראל: התמודדות מבדלת (מחקר מדיניות 121, המכון הישראלי לדמוקרטיה 2018). 

Books

Lex K. Larson, Larson on Employment Discrimination (MB) Lexis (database updated Nov. 2021).

Merrick T. Rossein, Employment Discrimination Law & Litigation, Westlaw EMPLL (database updated Nov. 2021).

מרכז המחקר והמידע של הכנסת

אורלי אלמוג לוטן ודינה צדוק עידוד תעסוקה של עובדים מקבוצות המתאפיינות בתת-ייצוג – סקירה משווה (הכנסת, מרכז מחקר ומידע 2011).

מיכל לרר ייצוג הולם של אוכלוסיות שונות בשירות המדינה: נתונים על ישראל ומבט משווה (הכנסת, מרכז מחקר ומידע 2018). קישור לדוח ומסמכים נוספים.

הערות

מעודכן ל: 03.12.2023

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוקסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.  8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)   
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים  9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                                 
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         
4. מאגר תזות במשפטים  11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                           
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)                                             

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 13. הסבר התחברות ל-RUMBA
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)