Skip to Main Content

דיני עבודה: Labor Law - דיני עבודה

הערות

מעודכן ל: 23.10.2023

מילות חיפוש ראשוניות

דיני עבודה 

Possible Keywords

Labour law (British spelling)

Labor law (American spelling)

Employment

Database

Books - ספרים

יצחק לוביצקי חוזה עבודה וזכויות במשפט העבודה (2021).

מנחם גולדברג דיני עבודה: חוקים; תקנות; צווים; הלכות; פרשנות (-2003).

ספר אליקה ברק-אוסוסקין: לכבוד השופטת אלישבע (אליקה) ברק-אוסוסקין, סגנית נשיא בית הדין הארצי לעבודה בשים 2006-2000 (סטפן אדלר ואח' עורכים 2012). 

ספר סטיב אדלר : אסופת מאמרים לכבודו של השופט (בדימוס) סטפן אדלר נשיא בית הדין הארצי לעבודה בשנים 1997-2010 (יצחק אליאסוף עורך 2016).

לילך לוריא דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת (2013).

רעות שמר בגס מעסיקים גדולים בדיני עבודה (2017).

N. Peter Lareau, et al., Labor and Employment Law (MB), Lexis (database updated Dec. 2021).

מאמרים

מיכאל אטלן ודבורה ספיר-אליעזר "דגשים בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – אסדרה מגיבה באמת"  חוקים  ח 119 (2016).

גיא דוידוב "התניה על סטטוס ״עובד״ והשלכותיה" משפטים נ 87 (2020).

ליאור זמר ונטע נדיב "משפט העבודה בישראל ודין האיחוד האירופי: בין חשיפה להשפעה" דין ודברים טו 521 (2021).

לילך לוריא, אורלי ליבל ויובל פלדמן "פרק ט: דיני עבודה" הגישה הכלכלית למשפט 477 (אוריאל פרוקצ'יה עורך 2012).

Journals

הערות

מעודכן ל: 23.10.2023

כל האזכורים של מקורות יש לאזכר לפי כללי האזכור האחיד והבלובוקסרטוני הדרכה על אזכור חקיקה ופסיקה.

1. חיפוש ספרים בקטלוג. מדריך לחיפוש בקטלוג.  8. אנציקלופדיה Corpus Juris (מדריך לחיפוש)   
2. חיפוש מאמרים ב"מפתח חיפה" ו"נבו". מדריך לחיפוש מאמרים  9. מאגר ספרים ב- WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                                 
3. מומלץ לחפש מאמרים גם במרכז המחקר והמידע של הכנסת 10. מאגר ספרים של MATTHEW BENDER ב-LEXIS (מדריך לחיפוש)         
4. מאגר תזות במשפטים  11. מאגר WESTLAW US (מדריך לחיפוש)                           
5. חיפוש מאמרים באנגלית במאגר LEGALTRAC (סרטון באנגלית) (סרטון בעברית)  (סרטון בערבית)                                             

12.USA  - Congressional Research Reports (CRS) 

   Canada - Research Publications 

6. מילון Black's Law Dictionary (מדריך לחיפוש במילון) 13. הסבר התחברות ל-RUMBA
7.אנציקלופדיה  American Jurisprudence 2nd  (מדריך לחיפוש)